Algemene Voorwaarden.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Inleiding

Toepassingsgebied: de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt uitgevoerd op de website van wall.ka.dot, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0866864353 (BTW BE 0866864353). Adres: Toekomststraat 52, 8500 Kortrijk.

Elke bestelling van een product via de webwinkel op de website www.wallkadot.be houdt de volledige aanvaarding in van de onderhavige algemene voorwaarden.

Dientengevolge erkent de klant dat hij perfect op de hoogte is van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven ondertekening van dit document vereist indien de klant online een bestelling wil plaatsen van de producten die worden aangeboden via de webwinkel.


Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

De klant beschikt over de mogelijkheid om de onderhavige algemene voorwaarden op te slaan of te publiceren, met dien verstande dat het opslaan of het publiceren van dit document onder zijn exclusieve aansprakelijkheid valt.

Wall.k.dot kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, echter wel na vermelding van deze wijzigingen op haar website. Echter, de lopende overeenkomsten blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de verkoop wordt afgesloten. Raadpleeg daarom regelmatig de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ten alle tijde beschikbaar zijn op de website.

2.2. Definities

Onder CONSUMENT wordt begrepen: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt. In zijn hoedanigheid van consument beschikt de klant derhalve over specifieke rechten die zouden worden in vraag gesteld ingeval de via de website verworven goederen of diensten in werkelijkheid verband zouden houden met zijn professionele bedrijvigheid.

Onder PROFESSIONEEL wordt begrepen: elke persoon die niet valt onder de hierboven vermelde definitie van consument.

Artikel 3 - Het afsluiten van een online verkoop

De productcatalogus en de omschrijving van de producten op www.wallkadot.be vormen op zich geen aanbod. Derhalve volstaat het dus niet om een bestelformulier op de voormelde website in te vullen opdat er sprake zou zijn van een afgesloten verkoop. De verkoop wordt pas definitief afgesloten naar aanleiding van het ontvangen van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant behoudt wall.k.dot zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een behoorlijk antwoord of ingeval wall.k.dot meent dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is. Wall.k.dot kan eveneens bestellingen weigeren wanneer blijkt dat de koper de intentie zou hebben om de producten door te verkopen.


Artikel 4 - Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie zal het onderwerp uitmaken van een bevestiging per e-mail en dit uiterlijk op het ogenblik van de levering.


Artikel 5 – Aankoop

Wall.k.dot zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad. De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Echter, wanneer ondanks de waakzaamheid van wall.k.dot toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling werd geplaatst, zal wall.k.dot u hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6 – Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe onmiddellijk beschikbaar. Wall.k.dot kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Elke onbeschikbaarheid wordt in principe aangegeven op de website.

Ingeval wall.k.dot een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij haar leveranciers (bijvoorbeeld ingeval de voorraad bij de leverancier zelf is uitgeput), zal zij de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. Deze laatste zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.

Wall.k.dot behoudt zich het recht voor om de bestelling te verzenden in twee of meerdere keren ingeval een product onbeschikbaar was. Deze verzending zal plaatsvinden zonder dat enige meerkosten aan de klant wordt aangerekend (deze laatste zal de leveringskosten vermeld op het ogenblik van de bestelling slechts eenmaal betalen).

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van wall.k.dot tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald.

De bestelling wordt verzonden via de post: alle risico's op verlies en schade aan de betrokken goederen gaan over op de klant vanaf het ogenblik van de verzending. De aangekochte items zullen dus op risico van de koper reizen.


Artikel 8 – Prijs

De prijzen van onze producten worden vermeld in EURO, inclusief alle taksen, exclusief portkosten. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve ingeval van bijzondere voorwaarden vermeld op de website). De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.

Wall.k.dot behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. Wall.k.dot verbindt zich er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van uw bestelling.


Artikel 9 – Betaling

De betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het ogenblik van uw bestelling.

Op geen enkel ogenblik zullen de gestorte sommen worden beschouwd als waarborgsom of voorschot. Alle bestellingen zijn betaalbaar in EURO. Om uw bestelling te betalen, kan u gebruik maken van de volgende betaalmiddelen:

- Via creditkaart (Visa, Mastercard) 

- Via Bancontact 

U verzekert wall.k.dot dat u over alle nodige toestemmingen beschikt om gebruik te maken van het betaalmiddel dat u heeft gekozen tijdens het opslaan van de bestelbon. Ingeval van niet-betaling van elke verschuldigde som (of ingeval er zich een betalingsincident voordoet) behoudt wall.k.dot zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering ervan. De levering van elke nieuwe bestelling zal kunnen worden opgeschort ingeval van laattijdige betaling van een vorige bestelling en dit, niettegenstaande de bepalingen van de onderhavige voorwaarden. Wall.k.dot behoudt zich het recht voor om te verzoeken om een kopie over te maken van uw identiteitskaart en/of van het betalingsbewijs voor elke betaling die via bankkaart wordt uitgevoerd.

Artikel 10 – Levering

10.1. - Algemeen

We raden je aan om het e-mail adres van wall.k.dot, klaar@wallkadot.be, toe te voegen aan je contactenlijst van je mailbox zodat je alle bevestigingsmails met een directe link om je pakket te traceren zal ontvangen.

In België wordt de levering van je pakket verzorgd door Bpost.

Voor leveringen in andere landen, wordt het aanbod geval per geval bekeken, en de meest interessante optie gekozen.

De producten die via wall.k.dot werden aangekocht zullen slechts worden geleverd in de landen die zijn aangeduid op de website. Deze producten zullen worden geleverd op het adres dat wordt vermeld op de bestelbon. De termijnen vermeld op de artikelfiche zijn indicatieve termijnen en stemmen overeen met de verwerkingstermijn van de zending, waaraan de termijn voor het effectief afwikkelen van de zendingen nog moet worden toegevoegd.

Wall.k.dot is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging in de afwikkeling van de zendingen ten gevolge van feiten waarvoor de post aansprakelijk is. De prijs van de bestelling zal niet worden terugbetaald zolang de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender of bij de geadresseerde met vertraging is toegekomen.

Indien u beslist om uw bestelling te annuleren nadat u reeds heeft betaald en indien uw bestelling reeds vertrokken is om te worden geleverd, zal wall.k.dot niet overgaan tot terugbetaling van dit product tot zij een volledige betaling heeft ontvangen en op voorwaarde dat het product zich in de originele staat bevindt. De transportkosten en de kosten voor het terugzenden van het product zijn ten laste van de klant. (zie artikel 12, herroepingsrecht).

10.2. Risico-overdracht

De eigendom en de risico's verbonden aan uw producten zullen overgaan na ontvangst van de producten.

10.3. - Douanerechten

Wanneer u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan België wordt u beschouwd als een erkend invoerder en moet u als zodanig de wetten en reglementen naleven die gelden in het land waarin u de goederen ontvangt.

U kan worden onderworpen aan invoerrechten of invoertaksen geheven op de goederen die uw land aankomen. Alle bijkomende kosten in verband de douane-inklaring zijn ten laste van de klant. Wall.k.dot heeft geen enkele controle op deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u uw lokale douanedienst contacteren voor meer informatie.

10.4 – Leveringsproblemen

Elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket, ...) moet binnen de 3 dagen na ontvangst van het product worden gemeld aan wall.k.dot. Afhankelijk van de gevallen bepaald in artikel 7, kan u al dan niet genieten van de voorwaarden die in dat artikel voorzien zijn in verband met de omwisseling en de terugbetaling van de producten.

Elk probleem met betrekking tot de items die zich in het pakket bevinden (verstreken of ontbrekend item, item dat niet overeenstemt met het bestelde item, ...) moet binnen de 14 dagen na de ontvangst van het pakket worden gemeld aan wall.k.dot. Wall.k.dot is niet aansprakelijk en het product zal dus niet worden vervangen noch terugbetaald ingeval van problemen waarbij de kennisgeving pas na deze termijn is gebeurd.

10.5 - Conformiteit van de producten

Ingeval de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, verbindt wall.k.dot zich ertoe om te producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoeken wij u om ons een gedetailleerde schriftelijke verklaring over te maken en het product/de producten terug te zenden aan wall.k.dot. Wall.k.dot zal, naar uw keuze, overgaan tot de vervanging of de terugbetaling van de producten. Dit verzoek moet worden gedaan binnen de zeven werkdagen volgend op de levering. Elke vordering die buiten deze termijn wordt geformuleerd zal niet worden aanvaard.

De producten moeten worden teruggezonden aan wall.k.dot in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding, ...). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepalingen in verband met de garantie voor verborgen gebreken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om uw herroepingsrecht in te roepen (tevreden of geld terug) dat voorzien is in artikel 12.

10.6 - Pakket terugzenden

BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is wanneer het pakket wordt afgeleverd en zijn pakket nadien niet binnen de 15 dagen afhaalt op het postkantoor zal het pakket worden teruggezonden aan wall.k.dot. In dat geval zal wall.k.dot het pakket slechts terugzenden aan de klant wanneer het pakket terug werd ontvangen (of indien de post het heeft teruggezonden ingeval van verlies), en de portkosten van deze tweede verzending zullen in rekening worden gebracht van de klant, dit zelfs indien blijkt dat de post geen kennisgeving heeft nagelaten.


Artikel 11 – Garantie

11.1. De producten die op deze website werden aangekocht vallen onder de fabrieksgarantie overeenkomstig de specifieke bepalingen en voorwaarden vermeld in de originele documentatie van het product.

11.2. Lees uw documentatie op het product voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die u niet belet om de imperatieve rechten van de geldende wetgeving in te roepen.

11.3 Elk verzoek tot garantie moet in voorkomend geval gedaan worden, hetzij rechtstreeks bij de fabrikant of de uitgever overeenkomstig de garantiebepalingen gehecht aan de gekochte producten, hetzij telefonisch bij wall.k.dot (in welk geval wall.k.dot zich zal inspannen om de situatie voor uw rekening te verhelpen).


Artikel 12 – Herroepingsrecht 

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 [6 april 2010 op de marktpraktijken] beschikt de consument over het recht om binnen de 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder kosten en zonder enige motivering de koper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept. Opgelet: BOVENVERMELD RECHT GELDT NIET VOOR DE PRODUCTEN DIE WERDEN AANGEKOCHT TIJDENS DE SOLDEN/PROMOTIES. Deze producten zullen derhalve nooit worden hernomen noch terugbetaald!

De producten moeten verplicht binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden aan wall.k.dot in een perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Elk onvolledig, stukgegaan of beschadigd product of elk product waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd zal niet worden terugbetaald noch omgewisseld.

De consument die dit recht wenst uit te oefenen moet wall.k.dot hiervan binnen de 14 werkdagen contacteren via het e-mailadres klaar@wallkadot.be.

De verzendkosten die wall.k.dot voor uw bestelling zou zijn aangegaan zullen onder geen beding worden terugbetaald.

Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal wall.k.dot de betaalde sommen terugbetalen na aftrek van de leveringskosten die ten laste zijn van de consument.

 

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

Conform de wet van 30 december 2013, kan de consument in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

De belangrijkste hieronder zijn:

  • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben

  • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

  • goederen te snel kunnen bederven of verouderen

  • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd

  • dagbladen, tijdschriften en magazines

 

Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de consument de onderneming op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

 

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

 

De consument moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour door de onderneming, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.


Artikel 13 – Bewijs van de transactie

De geïnformatiseerde registers die onder de redelijke veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van wall.k.dot, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.


Artikel 14 - Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Wall.k.dot is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen op de foto's of teksten van deze website. Bovendien, wat de technische fiches en de productomschrijvingen van onze partners of leveranciers betreft verwerpt wall.k.dot elke aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid van hun inhoud.

14.2 Zonder enige beperking van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zal geen enkele vordering met betrekking tot de geleverde producten, de niet-levering van de producten of enige andere vordering hoger kunnen zijn dan bedrag van de aankoopprijs van de producten die het voorwerp zijn van een vordering tot schadevergoeding. In geen enkel geval kan wall.k.dot worden aansprakelijk gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien wall.k.dot het ontstaan van dergelijke schade kende of had kunnen kennen) die te wijten is aan haar producten, hun gebruik, hun verkoop of deze website.


Artikel 15 - Overmacht

15.1 wall.k.dot zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen te voldoen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in of afwezigheid van de levering die te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten zouden beletten.

15.2. Ingeval van vertraging zal wall.k.dot haar verplichtingen binnen een zo kort mogelijke termijn naleven en behoudt zij zich het recht voor om haar voorraad producten naar evenredigheid te verdelen tussen haar klanten.

Artikel 16 – Gegevensbescherming

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord dat wall.k.dot de gegevens, verzameld via uw bestelbon, opslaat, verwerkt en gebruikt. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen die tussenkomen voor de levering van uw producten. 

U kan verzoeken om een kopie van deze gegevens die wij bijhouden en die u aanbelangen door ons hiertoe een schriftelijk verzoek te richten. Indien één van de gegevens die wij bijhouden onjuist zou zijn, zal zij op uw schriftelijk verzoek worden verbeterd.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

wall.k.dot zal haar best doen om elk geschil minnelijk op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de geschillenregeling en indien u de zaak aanhangig wenst te maken voor de bevoegde rechtbanken, zullen de onderstaande regels worden toegepast.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke partij gaat ermee akkoord dat elk eventueel geschil onderworpen wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

 
  • Instagram
  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook
  • Pinterest

wall.k.dot ⚈ Klaar Kindt ⚈ klaar@wallkadot.be ⚈ +32 496 78 72 90

Toekomststraat 52 ⚈ 8500 Kortrijk ⚈ Belgie ⚈ BTW 0866.864.353 ⚈ IBAN BE08 0636 7442 9113

Info

© 2019 wall.k.dot - all rights reserved ° wall.k.dot       is een geregistreerd merk.