top of page

Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst bij mevrouw Klaar KINDT / WALL.K.DOT (handelend onder de vennootschap UpArt BV), met maatschappelijke zetel 8500 KORTRIJK, Toekomststraat 52  en ondernemingsnummer 1002.765.016.  

 

E-mailadres: klaar@wallkadot.be 

Artikel 1 – Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail. 

 2. Consument: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt. In zijn hoedanigheid van consument beschikt de klant derhalve over specifieke rechten die zouden worden in vraag gesteld ingeval de via de website verworven goederen of diensten in werkelijkheid verband zouden houden met zijn professionele bedrijvigheid

 3. Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt. 

 4. Dienstverlener: Klaar KINDT / WALL.K.DOT, handelend onder de vennootschap UpArt BV

 5. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 weken af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij. 

 8. Producten: de artikelen die de Dienstverlener via de website verkoopt. 

 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

 10.     (10)Vestigingsadres: Toekomststraat 52, 8500 Kortrijk

 11.     (11)Website: https://www.wallkadot.be/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, aanbiedingen, geplaatste bestellingen, workshops, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de Klant. 

 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

2.4. Deze algemene voorwaarden worden aan de klant ter beschikking gesteld voor het afsluiten van de Overeenkomst met de klant. 

 

Artikel 3 – Aangeboden producten en prijzen

 

3.1. De productcatalogus en de omschrijving van de producten op de website vormen op zich geen aanbod. 

 

3.2. De prijzen van de producten zijn de prijzen die vermeld staan op de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

 

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

 

3.5. De artikelen worden op de website zo precies mogelijk omschreven en afgebeeld. 

 

3.6. De prijzen zijn inclusief de BTW, doch zonder leveringskosten, douanekosten, …. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de klant en zijn afhankelijk van het land waarnaar de producten moeten worden verzonden.  

 

3.7. Alvorens de klant een bestelling plaatst op de website, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant en worden vermeld. 

 

Artikel 4– betaling 

 

De Dienstverlener aanvaardt de volgende soorten betalingsmogelijkheden: 

 • Creditkaart (Visa, Mastercard)

 • Bancontact 

 

Voor producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. 

 

Artikel 5 -   Herroepingsrecht

 

5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven.

 

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

 

5.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte diensten,  dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en de klant erkent het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

 

Daarnaast kan een product ook niet worden teruggestuurd wanneer de verpakking reeds is verwijderd en/of het product reeds is gebruikt. 

 

5.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

5.4. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

5.5. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

5.6. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

5.7. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

5.8. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 6 – bestelling 

 

6.1. De klant dient steeds een bestelformulier in te vullen op de website. De bestelling wordt pas aanvaard wanneer de Klant een bevestigingsmail ontvangt.  

 

6.2.  De Dienstverlener zal uw bestelling bevestigen onder voorbehoud van de beschikbare voorraad. Wanneer het bestelde product niet meer beschikbaar zouden zijn door de leverancier, zal de Dienstverlener de Klant tijdig hiervan op de hoogte brengen via e-mail.  De Dienstverlener kan naargelang de situatie een ander gelijkaardig product voorstellen of desgevallend de bestelling annuleren. 

 

Artikel 7 – Verzending en Levering

 

7.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 

7.2.     De Dienstverlener verzendt de producten steeds maar na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Dienstverlener en de klant. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

 

7.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Dienstverlener zal alsdan zo spoedig mogelijk de nieuwe leverdatum meedelen. 

 

7.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Benelux/Europa.  

De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het door haar/hem opgegeven e-mailadres. Zodra de bestelling is verzonden, ontvangt de klant een e-mail met de track en trace code. 

 

7.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Dienstverlener de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

 

7.6. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling

 

Artikel 8- Geen annulatie 

 

De klant kan de bestelling niet voortijdig annuleren, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de Dienstverlener (met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 5). 

 

Artikel 9 -  Conformiteit van de producten 

 

9.1. Ingeval de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, verbindt de Dienstverlener zich ertoe om te producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoekt de Dienstverlener jou om ons een gedetailleerde schriftelijke verklaring over te maken en het product/de producten terug te zenden aan de Dienstverlener. De Dienstverlener. De Dienstverlener zal, naargelang jouw keuze, overgaan tot ofwel de vervanging ofwel de terugbetaling van de producten bij een gegronde reden. 

 

Dit verzoek moet worden gedaan binnen de zeven werkdagen volgend op de levering. Elke vordering die buiten deze termijn wordt geformuleerd zal niet worden aanvaard.

 

9.2. De producten moeten worden teruggezonden aan de Dienstverlener in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding, ...). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepalingen in verband met de garantie voor verborgen gebreken.

 

9.3. De bepalingen van artikel 5 blijven onverwijld van toepassing. 

 

Artikel 10 – Garantie 

 

De producten die de klant aankoopt vallen onder de fabrieksgarantie overeenkomstig de specifieke bepalingen en voorwaarden vermeld in de originele documentatie van het product. De Klant dient de documentatie steeds na te lezen voor meer informatie hieromtrent. 

 

De Klant moet de fabrikant dan ook informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant. 

 

Artikel 11 -Betwistingen 

 

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. 

 

Indien de klant later melding zou maken van een gebrek, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid 

 

12.1. Overmacht 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

 

12.2. Relaties met derden 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

12.3. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde(n) of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

12.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden. 

 

12 5. Gebruik Website 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 

12.6. Beschrijving producten 

De artikelen worden op de website zo precies mogelijk omschreven en afgebeeld. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de kleur, omschrijving, … zou afwijken De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. 

Voor wat betreft de technische fiches en de productomschrijvingen van onze partners of leveranciers verwerpt de Dienstverlener elke aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid van hun inhoud. 

 

12.6. Gebruik van de producten. 

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van de producten. 

De klant dient steeds de nodige veiligheidsvoorschriften na te leven. Deze voorschriften kunnen nagelezen worden op de website. 

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrecht 

 

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

 

13.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

 

13.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

 

13.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 14 - Gegevensverwerking 

 

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

 

14.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

 

14.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. 

 

Artikel 15- Algemeen 

 

15.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

 

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling. 

 

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.   

bottom of page