top of page

Privacy verklaring.

Deze privacy verklaring legt uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant. 

 

Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is bedoeld om jou als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die ik van jou zal verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy verklaring is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen mij en mijn (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

 

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.   

 

1. Wie ben ik? 

 

Deze Privacy verklaring is van toepassing op deze website: www.wallkadot.be 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: mevrouw Klaar KINDT / WALL.K.DOT (handelend onder de vennootschap UpArt BV), met maatschappelijke zetel 8500 KORTIJK, Toekomststraat 52  en ondernemingsnummer 1002.765.016.  

 

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens: klaar@wallkadot.be.

 

2. Welke gegevens verzamel en gebruik ik. 

 

Ik zal enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Ik verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij mij en gebruikt op deze website. Ik verzamel en verwerk gegevens enkel die jij mij zelf meedeelt wanneer jij gebruik maakt van deze website.   

 

Jij kan mij ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via e-mail of via sociale media. De door mij verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de gegevens die je zelf meedeelt. 

 

Ik verwerk jouw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via e-mail, te beantwoorden, nieuwsbrieven te verzenden, direct marketing en uiteraard om je bestellingen te verwerken.  

 

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de gegevens die ik van je verwerk, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag ik hiervoor gebruik en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief): 

 

Contactgegevens.

Gegevens:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, sociale media account,… 

 

Doel:

Ik verzamel en verwerk jouw contactgegevens om jouw vragen, gesteld via e-mail of sociale media te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden omtrent events, acties of nieuwsbrieven en uiteraard voor het verwerken van de door jou gedane bestelling.  

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

 

Duurtijd:

Ik bewaar jouw gegevens tot 6/12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt. 

Facturatie en financiële administratie.

Gegevens:

Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo

 

Doel:

Ik verzamel jouw persoonlijke gegevens om jouw bestelling en betaling te verwerken.

 

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming 

 

Duurtijd:

Ik bewaar jouw gegevens tot 7 jaar aangezien dit voor mij een wettelijke verplichting is. 

Technische informatie.

Gegevens:

IP adres, foutmeldingen,… 

 

Doel:

Ik verzamel jouw technische informatie om mijn websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om naar de toekomst toe te verbeteren

 

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang en toestemming 

 

Duurtijd:

Ik bewaar jouw gegevens tot 6/12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

Cookies.

Gegegevens:

Zie mijn cookie policy 

 

Doel:

Zie mijn cookie policy 

 

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang en toestemming. 

 

Duurtijd:

Afhankelijk van de geplaatste cookie. 

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker. 

 

De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking. 

 

3. Direct Marketing.

 

Ik zal jou Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan ik  jou op de hoogte blijven houden.  

 

Ik doe dit uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met jouw verzoek hiertoe te zenden naar klaar@wallkadot.be.

4. Bescherming van jouw gegevens.

 

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. 

 

5. Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen? 

 

Ik zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet.

 

Ik deel alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers: 

 

 • Hosting van mijn website: 

 • Serverbeheerder: 

 • E-mailmarketing: 

 • Betaaldiensten: 

 • Verzendingsdiensten: 

 • … (andere)

 

6. Wat zijn jouw rechten als betrokkenen? 

 

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail of per post) .

 

Jij beschikt over de volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;

  • Recht van aanpassing of rectificatie;

  • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

  • Recht op beperking van verwerking;

  • Recht van bezwaar;

  • Recht op overdraagbaarheid.

 

Om deze rechten uit te oefenen dien ju een e-mail te zenden naar klaar@wallkadot.be of per post gericht aan de maatschappelijke zetel. 

 

Wanneer je een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zal ik eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kan ik er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

 

In ieder geval breng ik je steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

 

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

7. Wijzigingen.

 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 3 oktober 2020.

 

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

8. Bevoegdheidsbeding.

 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied van Kortrijk zijn exclusief bevoegd. 

bottom of page